Комерційна пропозиція: №2-ЛЕТР (з врахуванням тарифу оператора системи розподілу)

Критерії відповідності особи (підприємства або організації), що обирає дану комерційну пропозицію: 

  • наявність в споживача укладеного з оператором системи договору про надання послуг з розподілу. 
  • відсутність заборгованості перед попереднім Постачальником за спожиту електричну енергію. 
  • особа (підприємство або організація), яка є власником (користувачем) обʼєкта електроспоживання, купує електричну енергію для власного споживання. 
Умова постачання Пропозиція Постачальника
Ціна (тариф) електричної енергії  Ціна на електричну енергію, що постачається споживачу розраховується Постачальником та включає всі витрати Постачальника і розраховується наступним чином:

Ц= Ц1.1+Ц1.2+Ц1.3+ТОСР , де

Ц1.1. – середня ціна електричної енергії на ринках двосторонніх договорів, добу наперед, внутрішньодобовому та балансуючому;

Ц1.2. – тариф на передачу електричної енергії;

Ц1.3. – ціна додаткових послуг, пов’язана з постачанням електричної енергії споживачу (фінансові гарантії НЕК «Укренерго», інші витрати, ризики та прибуток Постачальника);

ТОСР – тариф оператора системи розподілу, з яким Споживач уклав договір на розподіл електричної енергії.

Територія, на яку поширюються умови комерційної пропозиції Територія України, окрім тимчасово окупованих територій.
Спосіб оплати Попередня оплата 100% до 23-го числа місяця, що передує розрахунковому періоду/ 50% до 25-го числа місяця, що передує розрахунковому періоду;50% до 13-го числа розрахункового місяця.

Остаточний розрахунок споживача здійснюється на підставі обсягу фактично спожитої електричної енергії, визначеної оператором системи розподілу, з врахуванням сум попередніх оплат за електричну енергію.

Сума переплати Споживача зараховується в якості оплати наступного розрахункового періоду, або за письмовим зверненням Споживача, повертається Постачальником на розрахунковий рахунок Споживача. 

Сума недоплати Споживача підлягає безумовній оплаті Споживачем не пізніше 5 робочих днів з дня отримання рахунку.

Спосіб отримання рахунку Постачальник надає Споживачу рахунки до оплати в один із таких способів: 

□ електронною поштою________________________; 

□ факсимільним зв’язком за телефоном ____________________; 

□ наручно у центрі обслуговування клієнтів за адресою, вказаною на web-сайті Постачальника.

Відповідальність за небаланси Вартість небалансів електричної енергії оплачує Споживач на підставі рахунків виставлених Постачальником , що виступає стороною, відповідальною за небаланс перед оператором системи передачі.
Спосіб оплати послуг з розподілу (передачі) електричної енергії: Через Постачальника з наступним переведенням цієї оплати оператору системи розподілу.
Термін оформлення (формування) рахунку за спожиту електричну енергію, надання його Споживачу Постачальник електричної енергії розраховує до 17-го числа місяця, що передує розрахунковому періоду суму попередньої оплати та надає Споживачу рахунок, способом, обраним в комерційній пропозиції. 

Отриманий рахунок Споживач оплачує до 23-го числа місяця, що передує розрахунковому періоду.

Остаточний рахунок за спожиту електричну енергію надається Постачальником Споживачу протягом двох робочих днів, після отримання від відповідного оператора системи розподілу даних щодо обсягу спожитої електричної енергії.

Термін (строк) оплати рахунка за спожиту електричну енергію Споживаче4м Не більше 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання його Споживачем, крім рахунків для попередньої оплати.
Розмір пені/штрафу за порушення строку оплати  За порушення строку оплати Споживач сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу (враховуючи день фактичної оплати), нарахованої протягом всього періоду прострочення зобов’язання.
Розмір компенсації Споживачу за недодержання Постачальником якості надання комерційних послуг Компенсація за недодержання Постачальником якості надання комерційних послуг надається у порядку та розмірі, визначеному Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (Постанова НКРЕКП №375 від 12.06.2018р.)
Термін дії Договору (комерційної пропозиції) Договір набирає чинності з дати постачання електричної енергії, вказаної у Заяві-приєднання Споживача до умов публічного договору про постачання електричної енергії споживачу.

Договір діє з моменту набрання чинності до 31.12.2019 року. В частині виконання зобов’язань Споживача щодо оплати, Договір діє до повного виконання Споживачем своїх зобов’язань перед Постачальником.

Договір вважається щороку продовженим, якщо за 21 (двадцять один) календарний день до закінчення дії цього Договору однією із Сторін не буде заявлено про намір його розірвати (припинити).

Правила дострокового розірвання Договору за ініціативою Споживача Витяг з Правил: п.6.1.3. “Зміна електропостачальника за ініціативою споживача має бути завершена протягом періоду, що починається з дня повідомлення споживачем нового електропостачальника про наміри змінити попереднього електропостачальника, але у строк, що не перевищує 21 календарний день з дня вказаного повідомлення”.

Днем повідомлення споживачем про намір змінити електропостачальника вважається дата зафіксованого звернення споживача до нового електропостачальника щодо наміру укласти з ним договір про постачання електричної енергії споживачу.

Якщо споживач має чинний договір про постачання електричної енергії споживачу з фіксованим терміном (строком) дії, з метою уникнення штрафних санкцій за дострокове розірвання договору з боку попереднього електропостачальника споживач повинен повідомити нового електропостачальника про намір укласти з ним договір про постачання електричної енергії споживачу за 21 календарний день до дати закінчення терміну (строку) дії чинного договору”.

Споживач може змінити електропостачальника лише у випадку відсутності у Споживача заборгованості перед Постачальником електричної енергії.

Розмір штрафних санкцій (фінансової компенсації) за дострокове розірвання (припинення) Договору. Відсутні
Можливість надання пільг, субсидій Відсутня