Комерційна пропозиція 2

Критерії відповідності особи (підприємства або організації), що обирає дану комерційну пропозицію:

  • Наявність в споживача укладеного з оператором системи договору про надання послуг з розподілу.
  • Відсутність заборгованості перед попереднім Постачальником за спожиту електричну енергію.
  • Особа (підприємство або організація), яка є власником (користувачем) обʼєкта електроспоживання, купує електричну енергію для власного споживання.

Умова постачання

Пропозиція Постачальника

Ціна (тариф) електричної енергії

Ціна електричної енергії, що постачається споживачу розраховується Постачальником та включає ринкову ціну електричної енергії на оптовому ринку електроенергії, тариф на послуги Постачальника та тариф оператора системи розподілу (Тоср)*, з яким Споживач уклав договір на розподіл електричної енергії.

Ціна для споживачів за 1 кВт/год.: 1,75+Тоср грн. без ПДВ

2,10+Тоср грн з ПДВ

*- Тоср встановлюється НКРЕКП для кожного оператора системи індивідуально.

Територія, на яку поширюються умови комерційної пропозиції

Територія України, окрім тимчасово окупованих територій.

Спосіб оплати

Попередня оплата 50% до 23-го числа місяця, що передує розрахунковому періоду;

30% – до 10-го числа розрахункового періоду;

20% – до 17-го числа розрахункового періоду.

Сума до оплати розраховується як добуток договірного (прогнозованого) обсягу електричної енергії, яку надає Споживач до 15-го числа місяця, що передує розрахунковому періоду і ціни електричної енергії. В разі неподання Споживачем до 15 – го числа місяця, що передує розрахунковому періоду до даної комерційної пропозиції, заявленого (прогнозованого) обсягу електричної енергії, поданим вважається обсяг визначений у останньому поданому Споживачем розмірі.

Споживач може скоригувати заявлений обсяг купівлі електричної енергії, шляхом надання скоригованих обсягів до 12 год. 12-го числа розрахункового місяця.

Остаточний розрахунок споживача здійснюється на підставі обсягу фактично спожитої електричної енергії, визначеної оператором системи розподілу, з врахуванням сум попередніх оплат за електричну енергію.

Сума переплати Споживача зараховується в якості оплати наступного розрахункового періоду, або за письмовим зверненням Споживача, повертається Постачальником на розрахунковий рахунок Споживача.

Сума недоплати Споживача підлягає безумовній оплаті Споживачем не пізніше 5 робочих днів з дня отримання рахунку.

Спосіб отримання рахунку

Постачальник надає Споживачу рахунки до оплати в один із таких способів:

  • електронною поштою________________________;
  • факсимільним зв’язком за телефоном ____________________;
  • наручно у центрі обслуговування клієнтів за адресою, вказаною на web-сайті Постачальника.

Спосіб оплати послуг з розподілу (передачі) електричної енергії:

Через Постачальника з наступним переведенням цієї оплати Постачальником оператору системи

Термін оформлення (формування) рахунку за спожиту електричну енергію, надання його Споживачу

Постачальник електричної енергії розраховує до 17-го числа місяця, що передує розрахунковому періоду суму попередньої оплати та надає Споживачу рахунок, способом, обраним в комерційній пропозиції.

Отриманий рахунок Споживач оплачує до 23-го числа місяця, що передує розрахунковому періоду.

Остаточний рахунок за спожиту електричну енергію надається Постачальником Споживачу протягом двох робочих днів, після отримання від відповідного оператора системи розподілу даних щодо обсягу спожитої електричної енергії.

Термін (строк) оплати рахунка за спожиту електричну енергію Споживачем

Не більше 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання його Споживачем, крім рахунків для попередньої оплати.

Розмір пені/штрафу за порушення строку оплати та за недотримання заявлених обсягів споживання електричної енергії

За порушення строку оплати Споживач сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу (враховуючи день фактичної оплати), нарахованої протягом всього періоду прострочення зобов’язання.

У разі перевищення фактичного обсягу споживання електричної енергії за розрахунковий місяць від заявленого (прогнозованого) обсягу з урахуванням коригування, на величину, що перевищує 5%, Споживач сплачує Постачальнику штраф у розмірі 5% від вартості об’єму розподіленої та 5% від вартості спожитої електричної енергії, що перевищує 5% від заявленого (прогнозованого) обсягу електричної енергії з урахуванням коригування.

Розмір компенсації Споживачу за недодержання Постачальником якості надання комерційних послуг

Компенсація за недодержання Постачальником якості надання комерційних послуг надається у порядку та розмірі, визначеному Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (Постанова НКРЕКП №375 від 12.06.2018р.)

Термін дії Договору (комерційної пропозиції)

Договір набирає чинності з дати постачання електричної енергії, вказаної у Заяві-приєднання Споживача до умов публічного договору про постачання електричної енергії споживачу.

Договір діє з моменту набрання чинності до 31.12.2019 року. В частині виконання зобов’язань Споживача щодо оплати, Договір діє до повного виконання Споживачем своїх зобов’язань перед Постачальником.

Договір вважається щороку продовженим, якщо за 21 (двадцять один) календарний день до закінчення дії цього Договору однією із Сторін не буде заявлено про намір його розірвати (припинити).

Термін дії Комерційної пропозиції – до 30.06.2019 р.

Правила дострокового розірвання Договору за ініціативою Споживача

Витяг з Правил: п.6.1.3. “Зміна електропостачальника за ініціативою споживача має бути завершена протягом періоду, що починається з дня повідомлення споживачем нового електропостачальника про наміри змінити попереднього електропостачальника, але у строк, що не перевищує 21 календарний день з дня вказаного повідомлення”.

Днем повідомлення споживачем про намір змінити електропостачальника вважається дата зафіксованого звернення споживача до нового електропостачальника щодо наміру укласти з ним договір про постачання електричної енергії споживачу.

Якщо споживач має чинний договір про постачання електричної енергії споживачу з фіксованим терміном (строком) дії, з метою уникнення штрафних санкцій за дострокове розірвання договору з боку попереднього електропостачальника споживач повинен повідомити нового електропостачальника про намір укласти з ним договір про постачання електричної енергії споживачу за 21 календарний день до дати закінчення терміну (строку) дії чинного договору.

Споживач може змінити електропостачальника лише у випадку відсутності у Споживача заборгованості перед Постачальником електричної енергії.

Розмір штрафних санкцій (фінансової компенсації) за дострокове розірвання (припинення) Договору.

Відсутні

Можливість надання пільг, субсидій

Відсутня