Комерційна пропозиція від 1 млн. (АСКОЕ)

Комерційна пропозиція     
(для споживачів зі середньомісячним обсягом споживання електричної енергії від 1 000 000 кВт*год.  з встановленими ЛУЗОД/АСКОЕ )

Критерії відповідності Споживача (особи/підприємства/організації), що обирає дану комерційну пропозицію:

  • наявність укладених договорів про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії та про надання послуг комерційного обліку електричної енергії;
  • наявний комерційний облік електричної енергії (ЛУЗОД/АСКОЕ), що забезпечує можливість застосування цін (тарифів), передбачених даною Комерційною пропозицією;
  • електроустановки Споживача забезпечені необхідними розрахунковими засобами комерційного обліку та вимірювальної техніки для розрахунків за спожиту електричну енергію технічними засобами контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності;
  • розрахункові засоби комерційного обліку та вимірювальної техніки Споживача відповідають вимогам Кодексу комерційного обліку, Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до засобів вимірювальної техніки;
  • відсутність заборгованості перед попереднім постачальником за спожиту електричну енергію;
  • Споживач є власником (користувачем) обʼєкта електроспоживання та купує електричну енергію для власного споживання.
Умова постачання Пропозиція Постачальника
Ціна (тариф) електричної енергії Ціна за електричну енергію розраховується за 1кВт*год без ПДВ за наступною формулою:

Цфакт= (Вфакт/Wфакт)+Ппост, де

Вфакт – фактична вартість купівлі Постачальником обсягів електроенергії Споживача у ДП «Енергоринок» з врахуванням акцизного збору, яка визначається як сума добутків погодинних обсягів споживання електроенергії Споживачем та фактичної ціни години за кожну годину кожної доби розрахункового періоду;

Wфакт – фактичні обсяги спожитої електроенергії Споживачем у розрахунковому періоді.

Ппост. – тариф Постачальника, що становить 0,015 грн. без ПДВ за 1 кВт*год.

Територія, на яку поширюються умови Комерційної пропозиції Територія України, окрім тимчасово окупованих територій.
Спосіб оплати Розрахунок за електричну енергію здійснюється Споживачем у безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника у наступному порядку:

  • 30% до 25-го числа місяця, що передує розрахунковому періоду. Розрахунковим періодом вважається календарний місяць;
  • 30% до 4 числа розрахункового місяця;
  • 30% до 15 числа розрахункового місяця;
  • 10% до 25 числа розрахункового місяця.

Сума до оплати розраховується як добуток договірного (прогнозованого) обсягу споживання електричної енергії і ціни

електричної енергії.

Остаточний розрахунок споживача здійснюється на підставі обсягу фактично спожитої електричної енергії, визначеної Оператором системи розподілу, з врахуванням сум попередніх оплат за електричну енергію.

Сума переплати Споживача зараховується в якості оплати наступного розрахункового періоду, або за письмовим зверненням Споживача, повертається Постачальником на розрахунковий рахунок Споживача.

Сума недоплати Споживача підлягає безумовній оплаті Споживачем не пізніше 5 робочих днів з дня отримання рахунку..

Термін подання щомісячної заявки Споживач до 15-го числа місяця, що передує розрахунковому періоду надає Постачальнику заявлений (прогнозований) у розрахунковому періоді обсяг споживання електричної енергії.

В разі неподання Споживачем до 15 – го числа місяця, що передує розрахунковому періоду, заявленого (прогнозованого) обсягу споживання електричної енергії, поданим вважається обсяг визначений у останньому, поданому Споживачем, розмірі.

Споживач може скоригувати заявлений обсяг купівлі електричної енергії, шляхом надання скоригованих обсягів до 12 год. 12-го числа розрахункового місяця.

Термін надання рахунку за спожиту електричну енергію Постачальник електричної енергії розраховує до 20-го числа місяця, що передує розрахунковому періоду суму попередньої оплати та надає Споживачу рахунок, способом, обраним в комерційній пропозиції.

Остаточний рахунок за спожиту електричну енергію надається Постачальником Споживачу протягом двох робочих днів, після отримання від відповідного оператора системи розподілу даних щодо обсягу спожитої електричної енергії.

Термін оплати виставлених рахунків Не більше 5 (п’яти) робочих днів з дати його отримання Споживачем.
Спосіб отримання рахунку Постачальник надає Споживачу рахунки до оплати одним із наступних способів:

□ електронною поштою________________________;

□ факсимільним зв’язком за телефоном ____________________;

□ наручно у центрі обслуговування клієнтів за адресою, вказаною на web-сайті Постачальника.

Спосіб оплати послуг з розподілу (передачі) електричної енергії Оплата послуги з розподілу (передачі) електричної енергії здійснюється Споживачем самостійно на рахунки Оператора системи розподілу за тарифами, встановленими НКРЕКП.
Розмір пені/штрафу за порушення терміну оплати та за недотримання заявлених обсягів споживання електричної енергії За порушення терміну оплати, Споживач сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу (враховуючи день фактичної оплати), нарахованої протягом всього періоду прострочення зобов’язання.

У разі перевищення фактичного обсягу споживання електричної енергії за розрахунковий місяць від заявленого (прогнозованого), обсягу (враховуючи коригування) на величину, що перевищує 10%, нараховується штраф у розмірі 1% від вартості об’єму електричної енергії, що перевищує 10%  від заявленого обсягу електричної енергії (враховуючи коригування).

Компенсація Споживачу за недотримання Постачальником якості надання комерційних послуг Компенсація за недотримання Постачальником якості надання комерційних послуг надається у порядку та розмірі, визначеному Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (Постанова НКРЕКП №375 від 12.06.2018р.)
Термін дії Договору, Комерційної пропозиції Договір набирає чинності з дати постачання електричної енергії, вказаної у Заяві-приєднання Споживача до умов публічного договору про постачання електричної енергії споживачу або у

Договорі про постачання електричної енергії споживачу.

Договір діє з моменту набрання чинності до 31.12.2019 року. В частині виконання зобов’язань Споживача щодо оплати, Договір діє до повного виконання Споживачем своїх зобов’язань перед

Постачальником.

Договір вважається щороку продовженим, якщо за 21 (двадцять один) календарний день до закінчення дії, однією із Сторін не буде заявлено про намір його розірвати (припинити).

Термін дії Комерційної пропозиції – до 30.06.2019 р.

Правила дострокового розірвання Договору за ініціативою Споживача Витяг з Правил: п.6.1.3. “Зміна електропостачальника за ініціативою споживача має бути завершена протягом періоду, що починається з дня повідомлення споживачем нового електропостачальника про наміри змінити попереднього електропостачальника, але у строк, що не перевищує 21 календарний день з дня вказаного повідомлення”.

Днем повідомлення споживачем про намір змінити електропостачальника вважається дата зафіксованого звернення споживача до нового електропостачальника щодо наміру укласти з ним договір про постачання електричної енергії споживачу.

Якщо споживач має чинний договір про постачання електричної енергії споживачу з фіксованим терміном (строком) дії, з метою уникнення штрафних санкцій за дострокове розірвання договору з боку попереднього електропостачальника споживач повинен повідомити нового електропостачальника про намір укласти з ним договір про постачання електричної енергії споживачу за 21 календарний день до дати закінчення терміну (строку) дії чинного договору”.

Споживач може змінити електропостачальника лише у випадку відсутності у Споживача заборгованості перед Постачальником електричної енергії.

Розмір штрафних санкцій (фінансової компенсації) за дострокове розірвання (припинення) Договору. Відсутні
Можливість надання пільг, субсидій Відсутня

Реквізити Споживача:

Поштова адреса: ____________________________________________________

Тел. __________________ Електронна адреса (e-mail):_____________________

Банк ______________________________________________________________

р/р___________________________________ МФО__________________________

 

Відмітка про підписання Споживачем цієї комерційної пропозиції:

______________________________ _________________ ______________________

(дата підписання комерційної пропозиції)    (особистий підпис) (Посада, П.І.Б.)